Opći uvjeti kupoprodaje

Opći uvjeti kupoprodaje

Opći uvjeti kupoprodaje

  

1. Općenito:

 

Tvrtka KUHN-Hrvatska d.o.o. prodaje strojeve, rezervne dijelove i pribor isključivo na temelju ovih Općih uvjeta kupoprodaje (OUK). Opći uvjeti kupoprodaje su sastavni dio kupoprodajnog ugovora i - ako nije drugačije pismeno dogovoreno – i svih drugih budućih ugovora (o popravcima,  rezervnim dijelovima, dodatnim strojevima, servisu, itd.) Primjena uvjeta poslovanja kupca je isključena.

 

U daljnjem se tekstu tvrtka KUHN-Hrvatska d.o.o. skraćeno naziva „KUHN“, a ugovorni partner „kupac“. Kao mjesto ispunjenja ugovara se sjedište KUHN-Hrvatska d.o.o.

 

 U slučaju da pojedine odredbe ovih Općih uvjeta kupoprodaje nisu pravovaljane ili postanu nepravovaljane, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Umjesto nevažećih odredbi koristit će se odredbe koje su im najbliže po ekonomskom učinku.

 

Ugovara se pismeni oblik svih dogovora, od kojeg se može odstupiti samo pismeno. Zastupnici i/ili trgovačke agencije nemaju ovlaštenje za Kuhn pravno obvezujuće potpisivati ili primati novac.

 

Kuhn ovime kupcu daje do znanja da se njegovi podaci automatski obrađuju i pohranjuju pomoću uređaja za automatsku obradu podataka. Obrada se provodi u svrhu automatizacije pismene korespondencije i platnog prometa. Kupac ovime daje svoju suglasnost na registraciju i obradu svojih podataka registriranih u okviru   poslovanja s Kuhnom.

 

Ukoliko su strojevi, isporučeni od Kuhna, opremljeni sustavima za prijenos podataka (npr. Komtrax i sl.), kupac se obvezuje ove sustave koristiti i održavati o svom trošku. Preneseni se podaci prikupljaju i koriste za potrebe održavanja i za eventualno zaustavljanje rada stroja. KOMATSU posjeduje prava intelektualnog vlasništva za sustave za prijenos podataka te će, u slučaju nepovređivanja tih prava, nastojati kupcu koncerna KOMATSU i Kuhnu dati najbolju moguću podršku. Kuhn i društvo ovlašteno za uslugu prijenosa podataka imaju pravo u bilo koje vrijeme prekinuti aktivaciju ili korištenje sustava za prijenos podataka, bez da kupac za to ima pravo na naknadu. Kupac daje Kuhnu i pružatelju usluga prijenosa podataka neopozivo izričito ovlaštenje za preuzimanje, spremanje i korištenje prenesenih podataka u vlastite svrhe. Dopušten je i prijenos tih podataka proizvođaču (društvu unutar koncerna Komatsu) i izvan EU.

 

2. Cijene:

 

Cijena je, ako nije drugačije pismeno ugovoreno, neto cijena franko tvornica bez poreza na promet i ambalaže. Ona vrijedi uz rezervu povećanja cijena od strane dobavljača, povećanja carina, promjena službenih tečajeva i ostalih troškova uvoza i poreza. Sve sporedne troškove ugovora snosi kupac.

 

U slučaju zamjene rabljenih strojeva cijena je bez isporuke od strane kupca najbližoj Kuhnovoj poslovnici. Ugovorena cijena za zamjenu je cijena sukladno ponudi za rabljene strojeve i u svakom slučaju bez nedostataka koji nisu uočeni prilikom pregleda na licu mjesta, odnosno koje kupac nije pismeno prijavio prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

Kuhn zaračunava cijene koje su važeće na dan isporuke uvećane za porez na dodanu vrijednost po važećoj zakonskoj stopi. Kuhn pridržava pravo na odgovarajuću promjenu cijena ako nakon sklapanja ugovora dođe do smanjenja ili povećanja troškova (posebice do promjena u troškovima proizvodnje izvan koncerna, troškovima plaća, materijalnim troškovima ili promjena u vezi s javnim davanjima). U skladu s time Kuhn ima pravo na naplatu po višim ili nižim cijenama.

 

3. Uvjeti plaćanja:

 

Ako nije izričito pismeno ugovoreno drukčije, kupovnina se plaća prilikom obavijesti o spremnosti robe za isporuku u mjestu ispunjenja, a najkasnije prilikom same isporuke. Kuhn je ovlašten uskratiti predaju do primitka kupovnine (uplatom na bankovni račun). Kao osiguranje plaćanja Kuhn može tražiti zadužnicu / bjanko zadužnicu ili drugo adekvatno sredstvo osiguranja. U slučaju da kupac kasni s plaćanjem kupovnine ili s primitkom kupoprodajnog predmeta, bez obzira iz kojih razloga, obvezuje se plaćati kamate u visini 1,25% mjesečno. Kuhn je u slučaju kašnjenja s plaćanjem ovlašten, do potpune isplate cjelokupne kupovnine uključujući sve kamate i troškove, odbiti svaku uslugu (kao i npr. radove popravka u svrhu ispunjenja jamstva i sl.) i zadržati robu koju drži kod sebe na čuvanju.

 

 Plaćanja se zaračunavaju prvo na troškove, ostala dodatna potraživanja i kamate, a tek onda na glavnicu. U slučaju da je Kuhn već sudskim putem utužio svoje pravo na dio potraživanja, a za drugi još nije, tada će se obročna plaćanja – prema navedenom redoslijedu – zaračunavati u svakom slučaju prvo na potraživanja koja još nisu utužena sudskim putem.

 

Kupac se obvezuje da će u slučaju nepravovremenog plaćanja nadoknaditi sve troškove opomena (i dr. u visini tarifne naknade) vezane uz naplatu kupovnine, kao i svih dodatnih potraživanja te da će u punom iznosu nadoknaditi gotovinske izdatke i ostale troškove i da će Kuhnu, u svakom slučaju, za troškove nastale naplatom potraživanja nadoknaditi štetu i istu namiriti bez tužbe.

 

Ako bi na temelju kašnjenja u primitku i/ili plaćanju kupca došlo do raskida ovoga ugovora, Kuhn je ovlašten, neovisno o krivnji kupca, zahtijevati iznos za storniranje u visini neostvarene dobiti, a najmanje u visini od 20% od kupovnine. To ne utječe na prava koja prelaze ova potraživanja (pogotovo puna naknada za robu koja se ne kupuje tako često ili specijalnih izrada u punoj vrijednosti). Kuhn je posebice ovlašten da, za razdoblje u kojem je predmet kupoprodaje kupcu stajao na raspolaganju (znači od trenutka predaje kupcu do urednog povrata Kuhnu), ispostavi račun za korištenje u visini od 5% kupovnine mjesečno. Smatra se da su za taj slučaj dodatno ugovoreni opći uvjeti za ugovore o najmu.

 

Kupac nije ovlašten dospjela plaćanja zadržati zbog svojih protupotraživanja (npr. zahtjevi temeljem jamstva ili naknade štete). S potraživanjima Kuhna mogu se prebiti samo dospjela potraživanja kupca, koja su nesporna i sudskim putem utvrđena.

 

U slučaju da se kupcu odobri podmirenje duga u obrocima te ako isti zakasni s plaćanjem jednog mjesečnog obroka ili ako ga ne plati u cijelosti, ostatak kupovnine odmah dospijeva na naplatu. U tom je slučaju kupac obvezan predmet kupoprodaje na vlastiti trošak odmah vratiti Kuhnu radi privremenog osiguranja i kasnijeg namirenja.

 

4. Pravo vlasništva:

 

Pravo vlasništva nad robom prelazi na kupca tek nakon potpunog plaćanja kupovnine, uključujući sva dodatna potraživanja. U slučaju jedinstvenog sporazuma o plaćanju za više strojeva postoji pridržaj vlasništva Kuhna za sve strojeve do potpunog plaćanja ukupnog potraživanja. Daljnja prodaja prije potpunog plaćanja kupovnine dopuštena je samo uz izričito pismeno odobrenje Kuhna. U tom slučaju kupac već sada ustupa Kuhnu cjelokupna potraživanja koja potječu iz daljnje prodaje trećim osobama. Kupac je dužan o tom ustupanju odmah obavijestiti treću osobu i staviti odgovarajuću zabilježbu u svoje knjige. Kupac je, na zahtjev Kuhna,  obvezan Kuhnu  predati kompletnu dokumentaciju o daljnjoj prodaji (račune, dostavnice, potvrde o plaćanju itd.) i odmah za sva dospjela potraživanja izdati račun. I sama tvrtka Kuhn je ovlaštena u slučaju daljnje prodaje obavijestiti treću stranu o dogovorenom ustupanju.

 

Nije dopuštena preprodaja robe koju nabavi Kuhn izvan Hrvatske, kao i općenito preprodaja izvan EU, Velike

Britanije i EFTA.

 

Do potpune isplate kupovnine uključujući i sva dodatna potraživanja, kupac je dužan predmet kupoprodaje osigurati na punu vrijednost protiv svih rizika, uključujući požar i osiguranu policu vinkulirati u korist Kuhna. Osim toga, obvezan je predmet kupoprodaje držati u urednom stanju i odmah stručno izvršiti sve potrebne radove popravka i servisa.

 

U slučaju da stroj(-evi) nakon povrata Kuhnu nije/nisu u urednom stanju, Kuhn je ovlašten na trošak kupca dovesti stroj u ispravno stanje, pri čemu se smatra da je stroj preuzet tek nakon što se dovede u takvo stanje.

 

U slučaju pljenidbe, kupac se obvezuje odmah telefonski i pismeno obavijestiti Kuhn. U tom slučaju on snosi sve troškove i gotovinske izdatke koji nastaju za ostvarenje Kuhnovih prava (npr. prigovori, intervencije, tužbe radi ostvarivanja izlučnih prava itd.)

 

Ako Kuhn izričito ne izjavi drukčije, ugovor ostaje valjan i u slučaju ostvarenja prava vlasništva od strane Kuhna, a Kuhn je i dalje ovlašten od kupca zatražiti plaćanje cjelokupne kupovnine. U slučaju poništenja kupoprodaje Kuhn treba utvrditi tržišnu vrijednost i obavijestiti kupca o istoj.

 

Za vrijeme pridržaja prava vlasništva ili u slučaju zakašnjelog plaćanja kupca, Kuhn i društva koncerna KOMATSU su u svako doba i bez prethodne obavijesti kupcu ovlašteni pregledati i ispitati  predmet kupoprodaje te u slučaju kašnjenja kupca s plaćanjem obustaviti njegov pogon. Kupac je   obvezan odmah prijaviti mjesto gdje se predmet nalazi, a za slučaj suprotnog ponašanja obavezan je podmiriti sve troškove i gotovinske izdatke povezane s pronalaženjem mjesta gdje se nalazi predmet. Kupac ovime Kuhnu daje izričitu i neopozivu dozvolu pristupa svojim nekretninama, objektima i ostalim prostorijama gdje se nalazi ili bi se mogao nalaziti predmet kupoprodaje te će ih, u slučaju da su zaključani, ostaviti otvorenima. Kupac izričito izjavljuje da iz toga neće izvoditi nikakve pravne posljedice bilo koje vrste, a posebice se odriče prava na podnošenje tužbi radi remećenja posjeda te se izričito odriče prava na opoziv ovoga odricanja, bez obzira na razlog.

 

Troškove i izdatke u gotovini u slučaju neplaćanja, a u vezi s ostvarenjem pridržaja prava vlasništva (istraživanje o mjestu boravka, vučna služba, transport, otvaranje itd.)  snosi kupac u punoj visini.

 

Kupac snosi sve troškove i gotovinske izdatke koji su u slučaju zakašnjelog plaćanja povezani s ostvarenjem pridržaja vlasništva (utvrđivanje mjesta gdje se predmet nalazi, vuča, prijevoz, otključavanje itd.).

 

5. Isporuka:

 

Rokovi isporuke ovise o pravovremenom ispunjenju svih obveza od stane kupca. To se pogotovo odnosi na plaćanja i uspostavljanje svih preduvjeta za isporuku od strane Kuhna. U slučaju promjene narudžbe tj. modifikacije predmeta kupoprodaje, iznova počinju teći rokovi za isporuku. Kuhn će rok isporuke prema mogućnostima ispuniti, međutim isti nije obvezujući. Kupac i nakon toga ostaje u obvezi primitka robe. Tek nakon proteka naknadnog roka od strane kupca, koji mora iznositi najmanje šest mjeseci, isti je ovlašten da sa svoje strane objavi raskid ugovora. Utovar, transport, istovar i otprema idu na rizik i trošak kupca.

 

Kuhn pridržava pravo na izmjene u konstrukciji i obliku tijekom roka isporuke, ako se time predmet kupoprodaje ne mijenja u svojoj osnovi. Podaci u opisu o snazi, težini, troškovima pogona, brzini itd. smatraju se približnim vrijednostima.

 

Ako prije predaje kupcu postoje, nastanu ili se saznaju okolnosti koje mogu dovesti u pitanje naplatu potraživanja, Kuhn je ovlašten zatražiti uplatu u gotovini unutar tjedan dana ili davanje sredstva osiguranja. U slučaju da kupac ne ispuni taj zahtjev, Kuhn je ovlašten raskinuti ugovor i zatražiti naknadu štete, odnosno  pristojbu za storniranje prema točci 3.  U tom slučaju Kuhn nema nikakvu obvezu naknade s bilo koje  pravne osnove.

 

6. Uvjeti ispunjenja i predaje:

 

Odmah nakon obavijesti o isporuci, kupac predmet kupoprodaje treba pregledati i preuzeti na dogovorenom mjestu predaje. O nedostacima koje je ustanovio tom prilikom ili kasnije kupac Kuhn mora obavijestiti telefonski i preporučenim pismom u roku od tri dana. U slučaju da tu obvezu ne ispuni, ne ispuni pravovremeno ili potpuno, kupac gubi sva prava na jamstvo, garanciju ili naknadu štete, ukoliko se odnose na te nedostatke, odnosno ukoliko su s njima povezani. I kod eventualno dogovorene slobodno isporuke ili preuzimanja rizik odmah po napuštanju skladišta prelazi na kupca.

 

U slučaju da kupac robu ne preuzme unutar dogovorenog roka ili odbija primitak ponuđene mu robe, prestaje pravo na isporuku/izručenje robe. Kuhn je tada ovlašten isporuku robe iz skladišta vršiti korak po korak uz plaćanje cjelokupne kupovnine, zajedno sa svim dodatnim potraživanjima (naknada štete, ležarina, troškovi banke itd.). Kao naknada štete su u tom slučaju dogovara 20% bruto kupovnine. To ne utječe na druge zahtjeve Kuhna

 

7. Jamstvo:

 

Kuhn načelno daje jamstvo unutar šest mjeseci od isporuke iz tvornice, odnosno od  obavijesti o spremnosti za isporuku.

 

Kupci prije zaključenja ugovora za rabljene strojeve imaju mogućnosti za temeljite pokusne vožnje i/ili puštanje u rad. Za rabljene strojeve isključena su prava na jamstvo, popravke i naknadu štete bilo koje vrste.

 

Kod strojeva koje je kupac prije imao u najmu, jamstveni i garancijski rok počinje teći kada ga kupac preuzme u najam.

 

Kuhnovo se jamstvo odnosi samo na uvjete primjene koje je kupac naveo. Kuhn ne jamči za to da predmet kupovine odgovara zahtjevima i kod izmijenjenih uvjeta korištenja.

 

Prava temeljem jamstva moraju se ispuniti na mjestu ispunjenja, pri čemu Kuhn može birati između glavnog sjedišta ili sjedišta jedne od svojih podružnica.

 

Dodatne obveze iz jamstva ispunjava tvornica proizvođača, a Kuhn će kupcu u tome dati potporu, prema svojim mogućnostima.

 

Ako se za isporučenu robu žele ostvariti garancijska ili jamstvena prava, kupac to pismeno mora prijaviti prije naloga za popravak, nadalje, na prvi zahtjev sve neispravne dijelova mora vratiti Kuhnu u urednom i potpunom stanju, očišćene i bez troškova prijevoza, kao i svu dokumentaciju, odnosno informacije potrebne za ocjenu je li se radi o jamstvenom, odnosno garancijskom slučaju i Kuhna po mogućnosti podržavati kod istraživanja štete; u protivnom propadaju sva prava.

 

Zahtjevi iz jamstva i garancije prestaju, ukoliko su na robi izvršene preinake od strane treće osobe ili ugradnjom stranih neoriginalnih  dijelova. Za ostvarenje prava iz jamstva preduvjet je da se je kupac u potpunosti pridržavao svih propisa tvornice i/ili Kuhna o tretmanu te da je brižno koristio i uskladištio robu. Kupac se u slučaju ispunjenja prava iz jamstva obvezuje Kuhnu za popravak dati vremenski rok od najmanje šest tjedana od predaje stroja, odnosno uklanjanja nedostataka na licu mjesta. Pravo na smanjenje cijena ili izmjenu ugovora ima samo pod uvjetom da su svi Kuhnovi pokušaji popravka unutar tog roka bili bezuspješni.

 

Kuhn ne odgovara za posljedične štete. Isključeni su zahtjevi odštete prema Kuhnu, osim ako su posljedica Kuhnovog grubog nemara ili namjere. Kuhn posebice ne odgovara za štete koje su posljedica pravnih propisa ili službene odredbe u tuzemstvu ili inozemstvu ili su uzrokovane smetnjama u pogonu kupca. Uostalom je isključena svaka obveza Kuhna na naknadu, bez obzira na pravnu osnovu (posebice Zakona o odgovornosti za proizvode), u onoj mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno.

 

Kuhn je ovlašten odbiti uklanjanje nedostataka, sve dok kupac nije ispunio ili nije u cijelosti ispunio svoje obveze.

 

Utvrđuje se da je kupac stroj nabavio u okviru svoga poslovanja.

 

U slučaju otvaranja stečaja ili predstečajne nagodbe nad imovinom kupca  i postojanja otvorenih potraživanja, Kuhn je ovlašten raskinuti ugovor o kupoprodaji. Povrat se vrši na način da se predmet kupoprodaje unutar jednog tjedna nakon izdavanja izjave o raskidu kupoprodajnog ugovora, po izboru, Kuhnu vrati na mjesto ispunjenja, odnosno jednu od Kuhnovih podružnica.  

 

Obveza za povrat predmeta nastaje predajom izjave o raskidu ugovora te je obveza za povrat u slučaju stečaja kupca obveza mase. Za korištenje uređaja nakon povoda za izdavanje izjave o raskidu ugovora, bez obzir na razlog, bruto kupoprodajne cijene smatra primjerenom i ugovorenom.

 

 

8. Zaštita podataka:

 

Kuhn pohranjuje i obrađuje Vaše podatke u svrhu ispunjenja ugovora i za provedbu svojih pravnih zahtjeva. Osim toga podaci se mogu koristiti u druge svrhe samo ukoliko je dana Izjava o suglasnosti.

 

Osobni podaci se pohranjuju do isteka rokova pripisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske – na dulji period ako su potrebni za realizaciju ugovora i za isticanje pravnih zahtjeva. Nakon isteka toga roka, osobni podaci se anonimiziraju ili brišu. Izjava o suglasnosti u pogledu Vaših podataka može se opozvati u svako doba, ne pridržavajući se neke određene forme, poštom na adresu KUHN-Hrvatska d.o.o., Zagreb, Rakitnica 4 ili e-mailom na kuhn-office@kuhn.hr.

 

Kroz obavijest na jednu od gornjih adresa možete u svako doba istaknuti svoja prava kao pogođene osobe, a to je osobito zahtjev za (I) ispravkom Vaših podataka, (II) ograničavanjem obrade Vaših podataka, (III) brisanjem Vaših podataka, (IV) obavijesti o Vašim podacima i (V) isticanjem prava na prigovor.

 

Kuhn će obrađivati Vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Kuhn postupa s Vašim podacima na nezakonit način, te isto ne možete riješiti u suradnji s Kuhnom, imate pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

9. Nadležni sud:

 

Kao nadležan sud za sve sporove koji proizlaze iz poslovnih odnosa između ugovornih strana ugovara se isključiva nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.